Landbrukstakst

Verdivurdering / Landbrukstaksering

Behovet for en uhildet verdivurdering trengs i flere sammenhenger. Erfaring fra daglig drift av skog- og utmarkseiendommer samt takseringsarbeid siden år 2000, sikrer deg som kunde et godt resultat. Øverby Skog AS dekker det meste av Norge – vi har hatt oppdrag fra Lindesnes og opp til Kvænangsbotn i Nord- Troms.
Vi har lang erfaring og tilbyr takster for ulike formål.

Hva kan vi hjelpe med?

Verdivurdering av skog- og landbrukseiendommer.

Salg eller kjøp av eiendom, generasjonsskifter, skifte, makeskifte, refinansiering med mer.

Odelssaker

Takster i forbindelse med overdragelse av eiendom til odelsberettigede.

Rettssaker/tvister

Sakkyndig bistand ved utarbeidelse av verdivurderinger.

Ekspropriasjonsverdssetting

I enkelte tilfeller er det nødvendig å ekspropriere skog til bestemte formål: Vegutbygging, boligområder, jernbane med mer.

Barskogvern

Verdsetting i forbindelse med erstatningsutmålinger etter barskogvern.

Konsekvensutredninger

Verdivurderinger av skog innen vegutbygging, kraftutbygging, andre større utbyggingsområder.

Skjønnsmann

Hans Otto Øverby er inne på skjønnsmannslisten i rettssaker og tvister.